Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru
Further Maths Support Programme Wales

Y9 Mathematics Masterclasses February/March 2024 ffurflen gofrestru a chaniatad rhieni


Enw Ysgol/Coleg *
Enw'r myfyriwr *
Dyddiad Geni *
Cyfeiriad ebost myfyriwr *
Rhyw Myfyrwyr
Rhyw
Cyfeiriad e-bost yr athro
Enw'r athro
A ydynt yn derbyn prydau ysgol am ddim/Lwfans Cynhalieth
A yw'r myfyriwr mewn gofal
A oes gan y myfyriwr anawsterau dysgu ychwanegol
A oes gan y myfyriwr unrhyw anableddau
Enw Rhiant/Gwarcheidwad *
Cyfeiriad e-bost Rhiant/Gwarcheidwad - dim ond i gysylltu ynglyn a'r dosbarth yma *
Cod post
A oes gan eich plentyn gyflwr meddygol y dylem fod yn ymwybodol ohono *
Os oes, rhowch fanylion
Efallai y byddwn yn tynnu lluniau yn y sesiynau 'yn y cnawd' ar gyfer ein cyhoeddusrwydd ein hunain. Rhowch wybod os ydych chi'n rhoi caniatad i'ch plentyn gael tynnu ei lun *
Disgrifiwch ethnigrwydd y myfyriwr hwn
Rwy'n rhoi caniatad i ddata personol fy mhlentyn gael ei brosesu yn unol a'r hysbysiad preifatrwydd a'r datganiad diogelu data hwn. Mae ein polisi diogelu ar ein gwefan. Enw llawn a dyddiad
Enw Rhiant/Gwarcheidwad
Dyddiad