Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru
Further Maths Support Programme Wales

Ffurflen Gofrestru


Cofrestrwch gyda RhGMBC ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022-2023. Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi i'n holl adnoddau a chynlluniau gwaith. Byddwch hefyd yn cael eich ychwanegu at y rhestr e-bost i glywed yr holl newyddion a digwyddiadau sydd ar y gweill. Llenwch y ffurflen isod.

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda RhGMBC i gael mynediad un athro am ddim i adnoddau Mathemateg Bellach Integral Home | Integral (integralmaths.org). Mae'r adnoddau sydd ar gael yn cynnwys modiwlau Safon Uwch cymhwysol a phob uned Mathemateg Bellach Safon Uwch. Mae yna hefyd ddeunyddiau sy'n ymdrin ag arholiadau STEP, MAT ac AEA.


Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru

Mae'r ffurflen hon ar gyfer ysgolion a cholegau i gofrestru gyda RhGMB Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23
Math o Gofrestriad
Cofrestru Ysgol - Prif fath o gofrestriad: cofrestrwch yr ysgol a chymaint o aelodau'r adran fathemateg ag y dymunwch - pob un ohonynt os oes modd!
Athrawes Fathemateg Unigol - Os yw'ch ysgol eisoes wedi'i chofrestru ond nid ydych chi, dewiswch y math hwn o gofrestriad i ychwanegu eich hun at yr athrawon.
Athro pwnc arall - Os ydych yn addysgu pwnc heblaw mathemateg dewiswch y math hwn o gofrestriad.
Eich ysgol neu goleg - Dywedwch wrthym am eich ysgol:
Enw Ysgol/Coleg *
Awdurdod Lleol
Tref/Dinas *
Cod Post *
Ffôn *
Math o ysgol
Cyfrwng iaith
Cyfnod Allweddol
Rhif y Ganolfan Arholi
Prif Gyswllt -
Enw *
Ebost *
Rôl *
Ail Gyswllt - Enw
Ebost
Rôl
Enwau ac e-byst aelodau staff i gael mynediad i'n hadnoddau - Dim cyfyngiad ar nifer, rhowch wybod i ni os oes gennych fwy i'w ychwanegu at y rhestr!

E.E: Joe Bloggs - fmspwales@swansea.ac.uk

Enw ac Ebost
Enw ac Ebost
Enw ac Ebost
Enw ac Ebost

Mathemateg yn eich ysgol neu goleg

Byddai'n ein helpu i wybod faint o fyfyrwyr mathemateg sydd gennych 2022/2023 yn gwneud pob un o'r canlynol

Yn cwblhau TGAU Mathemateg
Mathemateg Ychwanegol Lefel 2
Mathemateg Safon UG
Mathemateg Safon Uwch
Mathemateg Bellach UG ym mlwyddyn 12
Mathemateg Bellach UG ym mlwyddyn 13
Mathemateg Bellach Safon Uwch ym mlwyddyn 13
Myfyrwyr mathemateg eraill nad ydynt wedi'u cynnwys uchod
Pa opsiwn sy'n disgrifio orau'ch darpariaeth Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach?
Yn Fewnol
Rydym yn cynnig Mathemateg Bellach Safon Uwch a phan fydd myfyrwyr yn dewis hynny, gallwn ei ddysgu'n fewnol.
Consortiwm
Rydym yn cynnig Mathemateg Bellach Safon Uwch a phan fydd myfyrwyr yn ei ddewis rydym yn gallu dysgu mewn cydweithrediad ag ysgolion lleol eraill.
Hyfforddiant RhGMBC
Pan fydd gennym ni fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn Mathemateg Bellach Safon Uwch mae'r holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan RhGMB Cymru
Dim darpariaeth Mathemateg Bellach
Rydym yn cynnig Mathemateg ond nid Safon Uwch Mathemateg Bellach Safon Uwch
Darpariaeth Gymysg
Rydym yn cynnig Mathemateg Bellach Safon Uwch a phan fydd myfyrwyr yn ei ddewis rydym yn gallu dysgu rhai modiwlau 'yn fewnol' gyda RhGMB Cymru yn addysgu'r modiwlau eraill.
Arall
Manylwch os gwelwch yn dda
A hoffech chi i ni gysylltu á chi ynglŷn a darparu cefnogaeth ar gyfer unrhyw un o'r canlynol? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Sefydlu MB ar eich prosbectws 6ed dosbarth / cyfnod allweddol 5
Defnyddio RhGMBC i drefnu hyfforddiant ar gyfer eich myfyrwyr
Dysgu PRoffesiynol:
I GYD
TGAU
Mathemateg Ychwanegol
Mathemateg Safon Uwch
Mathemateg Bellach
Meddalwedd Dynamig
Parhau i ddysgu Mathemate Bellach
Paratoi eich Mathemategwyr Safon Uwch ar gyfer arholiadau mynediad prifysgol
Cyfoethogi:
CA3
CA4
CA5
Cwestiynau neu sylwadau pellach?
Rydych yn cytuno y bydd eich data yn cael ei gadw gan RhGMB Cymru yn unol a rheoliadau GDPR
Rydych yn cytuno mai dim ond staff Mathemateg yn eich sefydliad fydd yn defnyddio'ch cyfrinair i adnoddau MEI / Mathemateg Integral ac ni fydd ar gael i fyfyrwyr. Rydych yn cytuno na fyddwch yn trosglwyddo unrhyw un o'r adnoddau MEI / Mathemateg Integral i ADRh eich ysgol/coleg, nac i unrhyw leoliad arall lle y gall defnyddwyr heblaw staff mathemateg yn eich sefydliad eu cyrchu. Rydych yn deall y gallwch ddefnyddio'r adnoddau MEI / Mathemateg Integral i gefnogi addysgu a dysgu yn eich adran fathemateg, gan gynnwys arddangos adnoddau i fyfyrwyr a dosbarthu copÏau caled o asesiadau ffurfiannol i fyfyrwyr.
Rydych yn deall y gallwch ddefnyddio unrhyw rai o adnoddau RhGMBC i gefnogi addysgu a dysgu yn eich adran fathemateg, wrth wneud hynny rhowch gredyd i RhGMBC lle bo'n briodol os gwelwch yn dda.

Rhybudd Preifatrwydd

Mae RhGMB Cymru yn prosesu'r manylion personol a ddarperir uchod at ddibenion rhedeg y rhaglen gyda'ch caniatad. Bydd yr holl ddata personol a gofrestrir yn y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel gan RGMB Cymru. Bydd eich manylion personol yn cael eu cadw'n ddiogel bob amser ac ni fyddant byth yn cael eu trosglwyddo i sefydliadau trydydd parti i'w defnyddio at eu dibenion eu hunain. Byddwn yn defnyddio'ch data personol i gyfathrebu á chi yn unig yn y ffordd (ffyrdd) yr ydych wedi cytuno arnynt. Fe allwch chi ddiwygio eich manylion ar unrhyw adeg trwy e-bostio rhgmbcymru@swansea.ac.uk. Am ragor o fanylion, gweler y polisi preifatrwydd (ar gael ar ein gwefan, http://mathsbellach.cymru/)