Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru
Further Maths Support Programme Wales

Event Booking Form


Enw Ysgol/Coleg *
Nifer y myfyrwyr gwrywaidd
Nifer y myfyrwyr benywaidd
Enw'r athro *
Cyfeiriad e-bost yr athro *
Disgyblion a enwebir (Enwau gyda cyfeiriad ebost yn nhrefn blaenoriaeth 1-5)
Dylech sicrhau bod y disgyblion a enwebwyd yn fathemategol alluog a brwdfrydig.
Nifer y myfyrwyr anneuaidd
Faint o'r myfyrwyr sy'n dod o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafridoedd Ethnig (BAME)
Faint o'r myfyrwyr sy'n derbyn prydau ysgol am ddim/Lwfans Cynhaliaeth Addysg
Faint sydd mewn gofal neu wedi gadael gofal
Faint sydd ag anawsterau dysgu
Faint sydd ag anabledd